De Mediation Kamer

Mediation doorbreekt impasses. Onze deskundige mediators weten dat als geen ander en spelen daar een actieve rol in. Zij behoren tot de meest ervaren mediators op letselschadegebied, opereren onafhankelijk, genieten respect en aanzien op basis van hun jarenlange ervaring en grote vakkennis. In Nederland introduceerden zij mediation op letselschadegebied onder de naam LetMe en dragen tot op de dag van vandaag bij aan een snelle menselijke conflictoplossing bij letsel of in overlijdenszaken van bijv. zelfstandig ondernemers waar meerdere en vaak grote belangen op het spel staan. Gerechtelijke procedures kunnen zo worden voorkomen of beëindigd. Enkele van onze mediators zijn tevens gecertificeerd arbeidsmediators. Wanneer spanning ontstaat in de relatie met de werkgever weten onze arbeidsmediators daar behoedzaam mee om te gaan.

Kosten

Redelijke kosten verbonden aan  de mediation worden  door de verzekeraar vergoed op grond van een aanbeveling van het Verbond van Verzekeraars. Ook in geval er sprake is van een discussie over eigen schuld en of causaliteit vergoedt de verzekeraar onze kosten in beginsel volledig. Is er sprake van een rechtsbijstandsverzekeraar dan kunnen er afwijkende afspraken gelden.

De verzekeraar  en mediation

Verzekeraars zullen u in beginsel geen mediation weigeren in letselschadezaken die ouder zijn dan 3 jaar. Van belang is wel dat uw zaak mediabel geacht wordt - dat wil zeggen geschikt is voor mediation - en deze vraag bij het management van de verzekeraar wordt neerlegt, wanneer deze eerder afgewezen is door een externe door de verzekeraar ingeschakelde schaderegelaar en of u wordt meegedeeld dat de schadebehandelaar van de verzekeraar dit niet ziet zitten. Stemt de verzekeraar in dan is het gangbaar dat men met 2 personen komt met voldoende mandaat om tot een probleemoplossing te komen. Soms is nog intern overleg nodig maar dat stemmen wij dan tijdens de mediation nader af. Van belang is dat verzekeraar en slachtoffer  over en weer een gezicht krijgen binnen de mediation. Dat is niet zelden waar het tot dan aan ontbroken heeft.

Impasse doorbraak en de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

Het management  van de verzekeraar heeft intern een rol te vervullen in het doorbreken van een ontstane impasse in een letselschade op grond van de gedragscode behandeling letselschade (GBL gedragsregels 8 t/m 10), waarbij partijen samen onder neutrale leiding alsnog kunnen proberen een oplossing te vinden. Wordt toch mediation geweigerd, dan kunt u ons desgewenst altijd vrijblijvend vragen contact met de verzekeraar te leggen om dit te bespreken. Uitgangspunt van de richtlijn mediation is immers, dat een bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten verzekeraar positief staat tegenover een mediationverzoek om zo samen aan tafel een impasse te kunnen doorbreken in plaats van de gang naar de rechter te moeten maken. Wel vraagt dit van beide partijen onderhandelingsbereidheid. Dat is wat onze mediators vooraf onderzoeken.

Weigert de verzekeraar alsnog dan kunt u nog overwegen de verzekeraar via www.schikken.com digitaal uit te nodigen vertrouwelijk aan te geven waarvoor men bereid is de zaak te schikken. Ook u dient dat dan eerst in te vullen (klik hier voor een demonstratie van schikken.com). Uw aanbod en dat van de verzekeraar - waarvoor uw wenst te schikken - blijft geheim. Overlapt het bedrag elkaar dan heeft u alsnog overeenstemming bereikt en bent u de kosten verschuldigd aan schikken.com, zoals uit de site blijkt. Lukt schikken niet, dan heeft geen der partijen rechten verspeeld, nu men van elkaar niet weet waar men toe bereid was. Ook is men dan geen kosten verschuldigd. Onze Mediation Kamer krijgt vertrouwelijk wel een melding van uw schikkingspoging. Blijkt ons dat u slechts op enkele punten van mening verschilt, dan kan mediation wellicht toch nuttig zijn om ook op die punten te trachten tot overeenstemming te komen. In dat geval zijn wij gerechtigd u daarover te benaderen om vertrouwelijk te vragen of u alsnog voor mediation openstaat. Uiteraard blijven de ingevulde bedragen geheim tenzij beide partijen anders besluiten.

Belangenbehartiger en mediation

Heeft uw belangenbehartiger geen ervaring met mediation dan blijkt dat in de praktijk geen belemmering te hoeven zijn om deel te nemen. Vraag hem/haar ons dan eens vrijblijvend met ons te bellen, of neem zelf contact met ons op. Uw belangenbehartiger speelt ook in de mediation een belangrijke rol. Wij willen namelijk altijd dat een slachtoffer zich tijdens een mediation laat bijstaan door een deskundig belangenbehartiger. U hebt daar gewoon recht op en de verzekeraar zal daar niet moeilijk over doen.

MfN register mediator letselschade (LetMe)

Bij de keuze van de mediator is wel van belang dat deze ervaren en deskundig is op mediation en letselschadegebied, maar vooral onafhankelijk.  De bij ons aangesloten mediators voldoen aan dit criterium en vallen daarmee onder beroepsverenigingen die waarborgen dat zij in staan voor hun kwaliteit en op deze beide vakgebieden. Ook staan wij volledig vrij ten opzichte van verzekeraars en belangenbehartigers. Vanuit onze werkervaring - zowel aan slachtoffer- als aan verzekeraarszijde - vanuit het verleden weten wij hoe zij denken  en wat er voor hen belangrijk is en waar gevoeligheden kunnen zitten. Dat voordeel heeft u wanneer u kiest voor één van onze onafhankelijke ervaren letselschademediators. Zij zijn bekend met de materie en weten vaak  in samenspraak met u direct tot de kern van het probleem door te dringen om vervolgens gezamenlijk te onderzoeken en af te spreken hoe dat samen op te lossen. Onze mediators zijn aangesloten bij LetMe een intervisiegroep van uitsluitend ervaren letselschade mediators met senioriteit die hun sporen op mediation en letselschadegebied ruimschoots verdiend hebben. 

Aanpak

Onze mediator start met een persoonlijk gesprek met partijen en hun belangenbehartiger en brengt hun belangen in kaart. Tijdens een gezamenlijke vervolgsessie vormt deze belangenkaart de leidraad voor de te bereiken oplossing. Wordt daar in belangrijke mate aan voldaan, dan is ook de kans het grootst dat de getroffen regeling stand houdt en partijen geen spijt van hun keuze krijgen.

Wie aan tafel in een letselschadezaak

Wij vinden het belangrijk dat een slachtoffer zich tijdens een mediation op zijn/haar gemak voelt en zich laat vergezellen door een deskundige belangenbehartiger en eventueel vertrouwenspersoon en dat de verzekeraar met minimaal 2 man komt met mandaat. Een toehoorder / vertrouwenspersoon van het slachtoffer is in het algemeen van harte welkom tijdens de mediation. Zo kan tijdens de mediation direct worden overlegd en kan men na afloop van de mediation er nog eens samen op terug kijken omdat er zoveel gebeurt en besproken wordt, wat lastig uit te leggen valt, wanneer men daar niet bij is geweest. Op verzoek van partijen maken wij overigens wel verslag daarvan. Wanneer een vertrouwenspersoon er bij is geweest volstaat vaak een korte schriftelijke bevestiging van de in de mediation gemaakte afspraken.

In een geschil met uw werkgever

Wie er aan tafel komen kan van geval tot geval verschillen. Leg ons uw zaak vrijblijvend voor en in overleg met u kijken wij of inzet van mediation in uw zaak geïndiceerd lijkt. Ook bekijken wij dan direct of en wie de kosten verbonden aan de mediation dient te vergoeden.

Tussenstap

Slechts in een enkel geval kwamen partijen tijdens de mediation er niet in één dag  uit en was het noodzakelijk een tussenstap te zetten met nader onderzoek. Zo vond bijvoorbeeld in die gevallen nader medisch en of arbeidsdeskundig onderzoek plaats, waarna partijen hernieuwd aan tafel kwamen en alsnog gezamenlijk een oplossing wisten te bereiken. Mediation werkt dus ongekend krachtig. Een ander proces, duidelijke uitleg, een luisterend oor, begeleiding door een onafhankelijk deskundige mediator en het vertrouwen van beide partijen - ook weer in elkaar -  zijn de bepalende succesfactoren. 

Geen deal geen rechten verspeeld

Slechts in uitzonderingsgevallen lukt een mediation niet. De overeengekomen vertrouwelijkheid waarborgt dan dat door u geen rechten prijs gegeven zijn en desgewenst alsnog kunt gaan procederen. Tot op heden is dat bij ons niet nodig gebleken, dat zegt genoeg.

Referenties

Eerdere gasten van ons huis die aan een mediation deelnamen verbaasden met regelmaat over de kracht van mediation. Het onmogelijk bleek toch realiseerbaar met een oplossing van de zaak vaak binnen één gezamenlijke mediationdag. Bij referenties kunt u lezen hoe zij hun bezoek aan ons huis ervaren hebben. Een veel gedeelde conclusie die wij aan het einde van een mediationdag van hen : "Had ik maar eerder van het bestaan van Het Letselhuis geweten". Wij vinden het natuurlijk fijn wanneer u dat met anderen deelt. Daar krijgen wij weer energie van om met kracht met deze andere en betere werkwijze door te gaan en te streven naar een vaste plaats voor mediation binnen het proces van schadevaststelling na bijv. altijd 3 jaar of eerder bij een impasse.

https://www.letselhuis.nl/Referenties

Zie ook het interview in Letselschadenews over mediation via Nieuws of via onze bibliotheek op deze site. Neem vrijblijvend desgewenst een contact met ons of plan een afspraak voor ons kosteloze spreekuur in. Dat overleggen wij samen, of en wat wij voor u kunnen betekenen.

Dienstverlening

 

  • Spoed mediation: Zo nodig organiseren wij dat u een dag later bij ons aan tafel kunt zitten
  • 3 jaarslooptijd evaluatie mediation
  • Vertrouwelijk online (no cure no pay) proberen te schikken via www.schikken.com voorafgaande aan een eventuele mediation?

Kosten

Partners

Wij werken uitsluitend met ervaren mediators op letselschadegebied

mr. Gerrit Hulsbergen re - algemeen directeur
Het Letselhuis b.v.
Functie: MfN mediator / Gerechtelijk Deskundige / Nivré Register expert - meer info klik op foto
mw. mr. Judith Wierenga - jurist medische- en letselzaken en vertrouwenspersoon
Claim Advice
Algemeen Mediation Kamer Specialist
Het Letselhuis B.V.
Functie: Notulist tbv mediation kamer

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01