Online letselschadedossier review ©

Unieke tool: digitale knelpunten audit

Via een in eigen huis ontwikkelde unieke digitale selfaudit krijgen partijen snel inzicht in de knel- en discussiepunten in een letselschadezaak.  De audit genaamd " LetselDossierReview - LDR" vereenvoudigt, structureert en objectiveert de beoordeling van de behandeling van een letselschadezaak door de ogen van de verzekeraar, de belangenbehartiger / advocaat en betrokkene. Het is een tool waarmee gestructureerd en zeer efficiënt de op grond van de Gedragscode Behandeling Letselschade verplichte 2 jaarsanalyse kan worden uitgevoerd. Het geeft alle partijen inzicht waar het gesprek echt over moet gaan om een oplossing te kunnen bereiken. Het is ook mogelijk eerst intern ervaring met deze tool op te doen ter structurering van de eigen kwaliteitsaudits.

Bedrijfsbreed toegepast krijgt het management inzicht per behandelaar en belangenbehartiger welke knelpunten zich waar, wanneer, in welke vorm  en hoe vaak aandienen. Een  dwarsdoorsnede inzicht van het lopende dossierbestand wordt verkregen met vroegtijdige mogelijkheid tot interventie ter bevordering van een goed dossierverloop. Bijv. met overleg op beleidsniveau het dossierniveau overstijgend ter voorkoming van discussie. Ook kan door het management met oog voor regelmatig voorkomende knelpunten daar gericht met een opleidingsprogramma op worden ingespeeld.  

 

Partijen zijn zelf aan zet

Eén partij vult de LDR audit in en nodigt de andere partij uit dat ook te doen, zonder onze tussenkomst. Het systeem vergelijkt de input en laat partijen direct zien waar de knelpunten zitten.

Desgewenst betrokkene zelf dit formulier ook nog tijdens de dossierbehandeling invullen om aan te geven hoe hij/zij op dat moment tegen het verloop van de zaak aankijkt. Dat kan  aanvullend zeer waardevolle informatie opleveren, hoe de gang van zaken tot dat moment ervaren wordt. Daarop tijdig inspelen zal naar verwachting uiteindelijk een hogere klanttevredenheid opleveren.

Weinig moeite veel inzicht

Het invullen van een LDR kost hooguit 10 tot 15 minuten. De resultaten worden digitaal onderling vergeleken en gedeeld. Punten van overeenstemming en geschilpunten zijn direct duidelijk. Het LDR kan een letselschademanager  direct inzicht geven in de kwaliteit van behandeling van de lopende werkvoorraad en daar direct beleidsmatig op interveniëren. Bijv. wanneer zich knelpunten aandienen op communicatief, dossierinhoudelijk vlak of wanneer de voortgang te wensen over laat. Problemen worden zo vroegtijdig onderkend, in de kiem gesmoord en escaleren niet onnodig. Dat bespaart veel kosten kan met een gestructureerde toepassing tot een aanmerkelijk lagere schadelast leiden.

Partijen kunnen gezamenlijk overleggen en vastleggen in een behandelplan hoe de vervolgbehandeling er uit zal zien.

Eén partij vult de LDR online in en nodigt de andere partij uit dat ook te doen zonder onze tussenkomst.

Inzetbaar voor interne audits / vierogen overleg

De LDR kan naar keuze ook ingezet worden ter vastlegging van de resultaten van een interne audits, waarbij de dossierbehandelaar kan worden gevraagd eerst zelf zijn visie op de afhandeling van de zaak te geven en de interne auditor dit vervolgens ook doet. De resultaten worden digitaal uitgewisseld en objectief en direct is inzichtelijk dat de beoordeling heeft plaats gevonden en wat de aandachtspunten zijn ter vaststelling van de vervolgaanpak. Desgewenst kan de behandelaar zijn/haar wederpartij uitnodigen om aan art. 8 GBL concreet invulling te geven en ook een LDR in te vullen. In dit geval is slechts éénmaal een bedrag aan auditkosten verschuldigd, mits dit binnen 6 maanden geschiedt en gekozen is voor een bedrijfsabonnement.

Kosten op zaakniveau

Binnen een half jaar kunnen binnen hetzelfde slachtofferdossier meerdere LDR's uitgevoerd worden. Onze ervaring leert dat deze variabele investering op dossierniveau ruimschoots worden terugverdiend met het inzicht wat hiermee kan worden verkregen en kostenbesparing die zo kan worden geboekt. Een gerichte vervolgactie kan door partijen worden ondernomen. Daarnaast kan er sprake zijn van een forse besparing op (interne/externe) audit tijd en daarmee kosten. De verzekeraar zal deze kosten van bemiddeling en ter vaststelling en beperking van schade overigens dienen te vergoeden nu deze hun grondslag vinden in art. 8 - 10 GBL en het LDR dit (voor-)overleg op een zeer efficiënte wijze plaats laat vinden.

Versneld inzicht in lopende (uitbestede) portefeuille

Met behulp van de LDR - in combinatie een voor u op maat in te regelen Letselschade Dashbord krijgt u als organisatie direct inzicht in de waardering van de schade-afhandeling door uw behandelaren en hun wederpartijen in zaken ouder dan 24 maanden. 

Knel- en aandachtspunten in de lopende schadeportefeuille springen direct in het oog met mogelijkheid tot vroegtijdige beleidsmatige interventies.

Constante kwaliteitsmeting

In- en externe kwaliteit van behandeling en beleving wordt in lopende zaken verkregen en gemonitord zowel van u als uw wederpartijen. 

Voor u wordt sneller inzichtelijk wat organisatie veranderingen met de (ervaren) kwaliteit van letselschadebehandeling doen. 

Tijdig kan bijgestuurd en of geïntervenieerd worden, voordat er sprake is van verdere en nodeloze escalatie met meer onzekerheid en grotere kosten tot gevolg.

Meer inzicht minder verrassingen

Een betere grip op de schade afhandeling in de meer complexe zaken wordt zo gewaarborgd, zodat verrassingen – ook in schadeomvang - tot een minimum worden beperkt, zowel qua kosten, inzet van mensen, derden en schadelastontwikkeling.

Dashbord op maat

Implementatie van het gebruik van het LDR en een Letselschade Dashbord op maat vindt plaats met advies vanuit onze Consultancy Kamer. 

Desgewenst aangevuld met inzet van onze 20 maanden+ Taskforce. 

Een interventie team (met ruime binnen- en buitendienstervaring aan slachtoffer- en verzekeraarskant), gespecialiseerd en ervaren in de inzet van het LDR en om praktische hulp te bieden bij het zorgvuldig en versneld implementeren van dit systeem binnen uw organisatie (zie Consultancy Kamer).

U kunt meteen een LetselschadeDossier Review starten

Maak een LDR aan

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01